FORENSIC

MV CRANEO
ZYB
BNL
MDHi

Resultado:
Acierto: %